4. 1. Organy ścigania

1. Prokuratura

a. prokuratura to organ państwowy, którego zadaniem jest strzeżenie praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i oskarżanie przed sądem

b. prokurator generalny – naczelny organ prokuratury i zwierzchnik prokuratorów – funkcję tę pełni z urzędu Minister Sprawiedliwości

c. struktura organizacyjna prokuratury powszechnej

– Prokuratura Krajowa

– prokuratury regionalne

– prokuratury okręgowe

– prokuratury rejonowe

d. prokuratura wojskowa

– Naczelna prokuratura Wojskowa

– prokuratury okręgów wojskowych

– prokuratury garnizonowe

e. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

f. prokuratorzy są chronieni immunitetem

 

2. Policja

a. policja to umundurowana i uzbrojona formacja, której zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie porządku publicznego

b. podstawowe rodzaje służb:

– służba kryminalna

– służba prewencyjna

– służba wspomagająca

c. ponadto w skład policji wchodzą:

– policja sądowa

– oddziały prewencji

– pododdziały antyterrorystyczne

– jednostki badawczo-rozwojowe

– szkolnictwo policyjne

d. przy Komendzie Głównej  Policji działa Centralne Biuro Śledcze (CBŚ), którego zadaniem jest walka z przestępczością zorganizowaną

e. na czele policji stoi Komendant Główny powoływany przez Prezesa Rady Ministrów i podlegający ministrowi spraw wewnętrznych

3. Straż miejska i straż gminna

a. straż miejska i gminna jest powoływana uchwałą rady gminy

b. zadaniem straży jest utrzymywanie porządku publicznego i bezpieczeństwa jej mieszkańców

c. straż gminna i straż miejsca podlega samorządowi lokalnemu

4. Straż Ochrony Kolei (SOK)

a. Straż Ochrony Kolei jest formacją umundurowaną i uzbrojoną 

b. zadania Straży Ochrony Kolei

– kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym oraz w pociągach

– ochrona życia, zdrowia i mienia na obszarze kolejowym oraz w pociągach

5. Straż Graniczna

a. Straż Graniczna jest formacją umundurowaną i uzbrojoną

b. zadania Straży Granicznej:

– ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu

– kontrola ruchu granicznego

c. Straż Graniczna ma uprawnienia do kontrolowania podróżnych na obszarze całego kraju

d. Straż Graniczna sprawuje pełną kontrolę nad migracją cudzoziemców

e. Straż Graniczna korzysta z bazy danych Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)