4. 4. Konsekwencje czynów zabronionych

 

1. Metody ograniczania konsumpcji papierosów

a. zakaz sprzedaży papierosów osobom poniżej 18 roku życia

b. zakaz palenia w miejscach publicznych

c. zniechęcanie do palenia przez stosowanie odpychających opakowań i obowiązkowych ostrzeżeń o szkodliwości tytoniu

d. działania na rzecz obniżenia atrakcyjności palenia papierosów

 

2. Metody ograniczania spożycia alkoholu

a. zakaz sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia i nietrzeźwym osobom dorosłym

b. ograniczenie reklam alkoholu w mediach

c. profilaktyką zajmuje się Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

3. Narkomania

a. narkotyki to potoczna nazwa niektórych substancji psychoaktywnych działających na ośrodkowy układ nerwowy

b. narkomania – uzależnienia od substancji chemicznych wpływających na czynność mózgu, charakteryzująca się przede wszystkim:

– tzw. głodem narkotycznym

– przymusem zażywania środków odurzających

– potrzebą zdobycia narkotyku za wszelką cenę

 

4. Środki wychowawcze  

a. stosowane są wobec najmłodszych sprawców czynów zabronionych (do 13 lat)

b.  rodzaj środków wychowawczych:

– upomnienie

– zobowiązanie do naprawienia wyrządzonych szkód

– utrata rzeczy

– nadzór rodziców lub opiekuna

– nadzór kuratora

– skierowanie do ośrodka kuratorskiego

– umieszczenie w rodzinie zastępczej

– umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

– umieszczenie w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

– umieszczenie w ośrodku szkolno-wychowawczym

 

5. Środki poprawcze

a. schroniska dla nieletnich

– są to placówki opieki całkowitej

– kieruje się do nich osoby w wieku od 13-21 lat

– pobyt w schronisku orzeka się na czas nie dłuższy niż 3 miesiące – może być przedłużany łącznie do roku

– o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich decyduje sąd

– nadzór nad schroniskami dla nieletnich sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości

b. zakłady poprawcze

– decyzja o umieszczeniu w zakładzie poprawczym zapada, gdy inne środki zawiodły

– w zakładzie poprawczym można przebywać do 21 roku życia

– o umieszczeniu w zakładzie poprawczym decyduje sąd

– nadzór nad zakładami poprawczymi sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości