1. 1. Prawa i obowiązki ucznia      

 

1. Dokumenty regulujące prawa dziecka oraz prawa i obowiązki ucznia:

a. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

b. Ustawa o systemie oświaty/Ustawa Prawo Oświatowe

c. rozporządzenia ministra edukacji narodowej

d. dokumenty wewnątrzszkolne:

– statut szkoły

– regulamin ucznia

e. Konwencja o prawach dziecka z 1989 r.

 

2. Instytucje ochrony praw dziecka

a. instytucją powołaną w celu ochrony praw dziecka jest Rzecznik Praw Dziecka (RPD); strona internetowa RPD

b. ochronie praw dziecka służą ponadto organy ogólnopaństwowe, np.:

– Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO); strona internetowa RPO

– Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

– Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

– Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny

 

3. Obowiązki ucznia

a. obowiązek szkolny

– obowiązek uczęszczania do szkoły

– obowiązuje do ukończenia gimnazjum

b. obowiązek nauki

– obowiązek kontynuowania nauki po ukończeniu gimnazjum

– obowiązuje do ukończenia 18 roku życia

– może być realizowany w szkole lub poza szkołą

c. szczegółowe obowiązki ucznia regulują dokumenty wewnątrzszkolne

 

4. Problemy polskich uczniów

a. często niewystarczająca znajomość praw i obowiązków ucznia

b. lekceważenie niektórych obowiązków ucznia, np.:

– systematycznego uczęszczania na lekcje

– respektowania zakazów (np. palenia papierosów, używania środków odurzających, używania środków łączności elektronicznej na lekcjach itp.)

– wysokie koszty standardowego wyposażenia ucznia

– czasem zbyt liczne klasy i zbyt duża odległość do szkoły