1. 3. Pierwsza praca

 

1. Podstawowe kryteria wyboru zawodu

a. sytuacja na rynku pracy – perspektywy zatrudnienia

b. prognozy dotyczące wysokości wynagrodzenia i indywidualne oczekiwania dotyczące dochodów

c. osobiste zainteresowania i predyspozycje

d. instytucje wspierające wybór zawodu

– poradnie psychologiczno-pedagogiczne

– Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

e. wobec konieczności zmiany zawodu

– mobilność zawodowa

– zjawisko wypalenia zawodowego

– networking – sieć kontaktów zawodowych

– outplacement – wsparcie i profesjonalna pomoc dla osób, które utraciły pracę

 

2. Rodzaje umów w sprawie pracy

a. umowa o pracę na czas nieokreślony

b. umowa o pracę na czas określony

c. umowa o pracę na okres próbny

d. umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

e. umowa o dzieło

f. umowa-zlecenie

 

3. Procedura zakładania własnej firmy –

a. wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG-1)

b. wniosek o wpis do krajowego urzędu rejestrowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – Urząd Statystyczny)

c. zgłoszenie dotyczące ewidencji i identyfikacji  podatników i płatników (NIP – Urząd Skarbowy)

d. zgłoszenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

 

4. System podatkowy w Polsce

a. podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

– PIT płacą osoby pracujące na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

– podatku nie płaci się od tzw. kwoty wolnej od podatku

– podatnik może wskazać organizację pożytku publicznego, której chciałby przekazać 1% swojego podatku

b. podatek dochodowych od osób prawnych  – CIT

– podatek od dochodów przedsiębiorstw (spółek)

– rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne