1. 4. Podróże i praca za granicą

 

1. Podróże po świecie

a. ubezpieczenia podczas podróży

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

– ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

b. opieką nad obywatelami polskimi przebywającymi na terytorium państwa innego państwa zajmują się konsulaty

c. Europejski Dokument Podróży (ETD)

d. wiza – pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa;  wystawiane są cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne danego państwa

 

2. Podróże po krajach Unii Europejskiej

a. Strefa Schengen – obszar utworzony z państw, które zniosły kontrolę na swoich granicach

– umowa została podpisana  w Schengen w 1985 r.

– Polska przystąpiła do strefy Schengen w 2007 r.

b. ubezpieczenia obywateli Unii Europejskiej – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

 

3. Praca za granicą

a. główne źródła wiedzy o możliwości zatrudnienia za granicą

– pośrednicy pracy

– agencje zatrudnienia

– EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia

b. nostryfikacja – procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach

 

4. Zakładanie własnej firmy za granicą

a. obywatele państw członkowski Unii Europejskiej mają prawo zakładania firm na całym obszarze Unii Europejskiej

b. przedsiębiorcę zakładającego firmę za granicą obowiązują przepisy państw, w którym zakłada firmę