2. 2. Załatwiamy sprawy w urzędzie

 

1. Dowód osobisty

a. dowód osobisty to dokument stwierdzający tożsamość osoby i poświadczający obywatelstwo

b. obowiązek posiadania dowodu osobistego mają obywatele Polski po ukończeniu  18 roku życia, a w szczególnych wypadkach – po ukończeniu 15 roku życia

c. ponadto dowód osobisty może być wydany małoletniemu po ukończeniu 13 roku życia, a przed jego ukończeniem w uzasadnionych przypadkach - np. podróży zagranicznej

d. wnioski o wydanie dowodu osobistego składane są w urzędzie gminy

e. podstawowe informacje w dowodzie osobistym:

– nazwisko i imię/imiona

– imiona rodziców

– data urodzenia

– adres zameldowania

– nazwa organu wydającego

– data wydania oraz termin ważności

– Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL)

 

2. Zmiana imienia i nazwiska

a. zmiana nazwiska w momencie zawarcia związku małżeńskiego

b. nazwisko można zmienić również z innych powodów niż zawarcie małżeństwa

 

3. Paszport

a. paszport jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i uprawniającym do przekraczania granic państwowych

b. paszporty wydawane są w urzędach wojewódzkich, a za granicą – w konsulatach

c. wiza – pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy i pobyt cudzoziemca na terytorium danego państwa

 

4. Prawo jazdy

a. prawo jazdy jest dokumentem upoważniającym do prowadzenia pojazdów silnikowych

b. prawo jazdy wydaje starosta w urzędzie powiatowym

c. prawo jazdy wydawane jest po zdaniu egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego

d. minimalny wiek uzyskania prawa jazdy

– 16 lat dla kategorii A1 (motocykl o pojemności do 125 cm2, B1 (czterokołowiec) lub T (traktor)

– 18 lat dla kategorii A (motocykl powyżej 125 cm2, B, B+E (samochód osobowy do 3,5 tony z przyczepą), C,  C+E (samochód powyżej 3,5 tony z przyczepą), C1

– 21 lat dla kategorii D, D+E (autobus z przyczepą), D1, D1+E (autobus do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą z przyczepą)

 

5. Rejestracja pojazdu

a. rejestracja pojazdu następuje na mocy decyzji administracyjnej

b. dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu:

– wypełniony wniosek

– dowód własności pojazdu

– karta pojazdu

– dowód tożsamości

– dokument potwierdzający ubezpieczenie od OC (odpowiedzialności cywilnej)

– dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej

– dotychczasowy dowód rejestracyjny

– dotychczasowe tablice rejestracyjne

obowiązkowe przeglądy rejestracyjne