2. 3. Dochodzimy swoich praw

 

I. Administracja publiczna w Polsce

1. Administracja rządowa

a. rządowa

– ministerstwa i urzędy centralne

– wojewodowie i urzędy wojewódzkie

b. terenowa

– zespolona – działy rządowej administracji terenowej, których zakres działania obejmuje obszar jednego województwa, podporządkowane wojewodzie

– niezespolona – działy rządowej administracji terenowej, podporządkowane właściwym ministrom lub kierownikom urzędów centralnych, których zakres obejmuje obszar więcej niż jednego województwa

2. Administracja samorządowa

a. samorząd gminny

– organ stanowiący: rada gminy/miasta

– organ wykonawczy: wójt/burmistrz/prezydent

b. samorząd powiatowy

– organ stanowiący: rada powiatu

– organ wykonawczy: zarząd powiatu ze starostą na czele

c. samorząd wojewódzki

– organ stanowiący: sejmik wojewódzki

– organ wykonawczy: zarząd województwa z marszałkiem na czele

 

II. Formy wpływania obywateli na decyzje władz

1. Składanie wniosków

2. Składanie skarg

a. skargę na urzędnika składamy do jego przełożonego

b. skargę na urząd składamy do jednostki nadrzędnej

c. urząd ma obowiązek ustosunkować się do wniosków i skarg w ciągu miesiąca

3. wnoszenie do organów kolegialnych własnych projektów uchwał – konieczność zebrania podpisów popierających projekt

4. Przeprowadzenie lokalnego referendum

 

III. Postępowanie administracyjne

1. Organy administracji publicznej działają na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego

2. Obywatel staje się stroną w postępowaniu administracyjnym:

a. gdy złoży wniosek lub zażalenie

b. z urzędu, gdy toczące się niezależnie od niego postępowanie administracyjne dotyczy jego interesów

c. akty wydawane przez organy administracji publicznej:

– postanowienia – wydawane są w trakcie postępowania administracyjnego i odnoszą się do kwestii proceduralnych

– decyzje – akty rozstrzygające sprawę co do jej istoty

d. tryb odwoławczy od czynności organu administracyjnego

– zażalenie – dotyczy wydanego przez organ administracji publicznej postanowienia

– odwołanie – dotyczy wydanej przez organ administracji publicznej decyzji

– zażalenia i odwołania składane są do organu II instancji za pośrednictwem organu wydającego rozstrzygnięcie

e. tryb jurysdykcyjno-administracyjny, czyli sądowy

– skarga – składana jest na rozstrzygnięcia organów II instancji  do wojewódzkiego sądu administracyjnego; można ją stosować dopiero po wyczerpaniu drogi administracyjnej

– skarga kasacyjna – składana jest od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego