3. 1. Istota prawa

1. Rodzaje norm społecznych

a. normy religijne

b. normy moralne

c. normy obyczajowe

d. normy prawne

2. Prawo jest to system norm prawnych, czyli ogólnych dyrektyw postępowania, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy i przez te organy stosowanych i egzekwowanych.

3. Wybrane zasady prawa

a. prawo nie działa wstecz (Lex retro non agit)

b. domniemanie niewinności (Praesumptio boni viri)

c. norma prawna o wyższej mocy prawnej uchyla normę prawną o niższej mocy prawnej (Lex superior derogat legi inferiori)

d. nieznajomość prawa szkodzi (Ignorantia iurs nocet)

4. Niezawisłość sędziów

a. sposób rozstrzygania spraw przez sędziego musi być wolny od wszelkich nacisków

b. szczególna pozycja prawna sędziów zapewniająca niezawisłość sędziowską

nieusuwalność

immunitet sędziowski

– zakaz pełnienia innych funkcji publicznych

– zakaz przynależności do partii i związków zawodowych

– odpowiedzialność dyscyplinarna przed odrębnymi organami

5. Niezależność sądów

a. polega na wolności sądów od ingerencji władzy wykonawczej i ustawodawczej

b. rola ministra sprawiedliwości ogranicza się do spraw związanych z administracją sądową

6. Na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów stoi Krajowa Rada Sądownictwa