3. 5. Sprawy rodzinne

 

1. Małżeństwo w świetle prawa

a. małżeństwo to monogamiczny związek kobiety i mężczyzny, zawierany w sposób formalny

b. związek małżeński może być zawarty przed

– kierownikiem urzędu stanu cywilnego

– kapłanem – tzw. ślub konkordatowy

 

2. Wspólnota majątkowa małżonków

a. ustawowa wspólnota majątkowa

b. umowna wspólność majątkowa – tzw. intercyza

 

3. Ustanie małżeństwa

a. śmierć jednego ze współmałżonków

b. rozwód – rozwiązanie małżeństwa

c. separacja – prawne rozłączenie małżonków bez rozwiązywania małżeństwa

– małżonkowie nie mogą zawrzeć nowych związków małżeńskich

– ustaje majątkowa wspólnota małżeńska

– ustaje ustawowe prawo do dziedziczenia

 

4. Alimenty – regularne, obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne

 

5. Sprawy spadkowe

a. dwie formy dziedziczenia:

testamentowe

ustawowe (w przypadku braku testamentu)

b. zachowek – instytucja prawna mająca na celu zabezpieczenie interesów osób najbliższych spadkodawcy, którzy muszą otrzymać ze spadku korzyść niezależnie od woli spadkodawcy