2. 3. Miasta średniowiecznej Europy

 

1. Od upadku do rozkwitu

a. upadek miast w okresie wczesnego średniowiecza.

– miasta w okresie karolińskim – dominuje funkcja ośrodków władzy świeckiej i kościelnej

– zmniejszenie się powierzchni i zaludnienia miast

b. Nasilenie się procesów urbanizacyjnych  od XI w.

 

2. Warunku rozwoju  miast

a. pojawienie się nadprodukcji żywności

b. dzięki rozwojowi rolnictwa  na wsi pojawia się popyt na produkty miejskie

c. wzrost demograficzny pozwala na opuszczenie wsi przez część jej mieszkańców i zamieszkanie w mieście (prawo wychodu)

d. wyodrębnienie się zawodów rzemieślniczych

e. ukształtowanie się średniowiecznej sieci miast

– na południu odradzają się stare ośrodki miejskie

– na północy powstają nowe miasta

 

3. Lokacje miejskie

a. lokacja – nadanie miastu praw miejskich

– zakładanie miast „na surowym korzeniu”

– nadawanie praw miejskich istniejącemu miastu

b. modele lokacji

– prawo magdeburskie

– prawo lubeckie

 

4. ustrój wewnętrzny miast  

a. władze miejskie  – samorząd miejski

– rada miasta

– burmistrz

– ława miejska – autonomiczne sądownictwo

b. korporacje miejskie:

– cechy rzemieślnicze (poza organizacją cechową pozostawali tzw. partacze – rzemieślnicy niezrzeszeni)

– gildie kupieckie