2. 3. Polityka i kultura polityczna

 

1. Pojęcie polityki

a. ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy państwowej lub lokalnej

b. metody organizowania się społeczeństwa dla realizacji celów uznawanych za wspólne

c. sposób przewodzenia we wspólnych działaniach

d. metoda podejmowania decyzji w ramach sprawowania, dotyczących życia publicznego

e. metoda rozwiązywania konfliktów

f. proces rozwiązywania problemów publicznych i zarządzania sprawami publicznymi

2. Politycy

a. polityk to osoba sprawująca władzę, dążąca do udziału w sprawowaniu władzy lub do wywierania wpływu na obecnie ją sprawujących

b. klasyfikacja polityków według Webera

– okazjonalni

– niezawodowi

– zawodowi

c. teorie przywództwa politycznego

– teoria „ducha czasu”

– teoria wybitnej jednostki

– teoria interakcyjna

d. style przywództwa politycznego

– przywódca autokratyczny – narzuca swą wolę

– przywódca demokratyczny – tworzy relacje partnerskie i uzgadnia decyzje z partnerami

– przywódca permisyjny (liberalny) – realizuje ustalenia grupy

e. mąż stanu – polityk lub dyplomata, który w swoich działaniach kieruje się dobrem państwa

3. Moralne aspekty polityki

a. makiawelizm – działanie według zasady: cel uświęca środki

b. poglądy Maksa Webera

– etyka przekonań (przejawia się w działaniach)

– etyka odpowiedzialności (przejawia się w rezultatach)

4. Kultura polityczna

a. kultura polityczna to całokształt postaw, relacji, norm, wzorów zachowań obecny w stosunkach władzy

b. klasyfikacja kultury politycznej

– kultura zaściankowa – charakteryzuje się niskim poziomem świadomości i uczestnictwa

– kultura podporządkowania – charakteryzuje się biernym podporządkowaniem rządzącym

– kultura uczestnictwa – charakteryzuje się dużym zaangażowaniem obywateli