kontestacja - protest, sprzeciw, najczęściej przeciwko systemowi politycznemu, porządkowi społecznemu, obowiązującym normom społecznym i konwencjom zachowania; kontestacja może mieć charakter werbalny, ale często jest wyrażana pozawerbalnie, np. poprzez sztukę, styl życia, ubiór.