google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Bliki i Daleki Wschód w starożytności

1. 01. Prahistoria

1. 02. Mezopotamia

1. 03. Cywilizacja egipska

1. 04. Dzieje Hetytów, Fenicjan i Persów

1. 05. Starożytny Izrael

1. 06. Cywilizacje Chin i Indii

1. 7. Starożytny Wschód - katalog nazw

1. 7. Starożytny Wschód. Chronologia wydarzeń 

1. 7. Starożytny Wschód. Katalog postaci

1. 7. Starożytny Wschód. Słowniczek pojęć

 

Starożytna Grecja

2. 01. Najstarsze dzieje Grecji

2. 02. Poleis greckie

2. 03. Sparta

2. 04. Ateny

2. 05. Wojny grecko-perskie

2. 06. Walka o hegemonię w Grecji po wojnach perskich

2. 07. Religia i formy kultu religijnego w starożytnej Grecji

2. 08. Literatura i filozofia grecka

2. 09. Sztuka starożytnej Grecji

2. 10. Aleksander Wielki 

2. 11. Świat hellenistyczny

2. 12. Starożytna Grecja. Chronologia wydarzeń

2. 12. Starożytna Grecja. Indeks nazw

2. 12. Starożytna Grecja. Indeks postaci

2. 12. Starożytna Grecja. Słowniczek pojęć

 

Starożytny Rzym

3. 01. Początki Rzymu

3. 02. Republika rzymska

3. 03. Narodziny imperium rzymskiego

3. 4. Przemiany społeczne w republice rzymskiej

3. 05. Kryzys republiki

3. 06. Narodziny cesarstwa w Rzymie

3. 07. Między pryncypatem a dominatem

3. 08. Kultura starożytnego Rzymu

3. 09. Narodziny chrześcijaństwa

3. 10. Upadek cesarstwa zachodniego

3. 11. Starożytny Rzym. Chronologia wydarzeń

3. 11. Starożytny Rzym. Galeria postaci

3. 11. Starożytny Rzym. Indeks nazw 

3. 11. Starożytny Rzym. Słowniczek pojęć 

 

Wczesne średniowiecze

4. 01. Na gruzach Cesarstwa Zachodniego

4. 02. Cesarstwo bizantyjskie

4. 03. Narodziny islamu

4. 04. Narodziny państwa Franków

4. 05. Państwo Franków pod panowaniem dynastii Karolingów

4. 06. Kształtowanie się feudalizmu

4. 07. Sytuacja polityczna w Europie Zachodniej w IX-XI wieku

4. 08. Pierwsze państwa słowiańskie

4. 09. Najazdy Węgrów i Wikingów

4. 10. Chronologia wydarzeń

4. 10. Wczesne średniowiecze. Galeria postaci

4. 10. Wczesne średniowiecze. Indeks nazw

4. 10. Wczesne średniowiecze. Słowniczek pojęć

 

Państwo pierwszych Piastów

5. 01. Ziemie polskie do X wieku

5. 02. Państwo polskie za panowania Mieszka I

5. 03. Polska za panowania Bolesława I Chrobrego (992-1025)

5. 04. Kryzys monarchii pierwszych Piastów

5. 05. Przywrócenie niezależności Polski

5. 06. Organizacja państwa pierwszych Piastów

 

 

 Rozkwit średniowiecza

6. 01. Cesarstwo i papiestwo

6. 02. Wyprawy krzyżowe

6. 03. Podboje mongolskie

6. 04. Narodziny monarchii stanowej

6. 05. Gospodarka średniowiecznej Europy

6. 06. Wieś i miasto w średniowieczu

6. 07. Kościół w średniowieczu

6. 06. Kultura średniowiecznej Europy

5. 12. Europa i Polska w XI-XIII w. Chronologia wydarzeń

5. 12. Europa i Polska w XI-XIII w. Indeks nazw

5. 12. Europa i Polska w XI-XIII w. Słowniczek pojęć

5. 12. Europa i Polska w XI-XIII wieku. Indeks postaci

 

Rozbicie dzielnicowe i odbudowa Królestwa Polskiego

7. 01. Rozbicie dzielnicowe w Polsce

7. 02. Rozwój gospodarczy ziem polskich w okresie rozbicia dzielnicowego

7. 03. Sąsiedzi Polski w XII i XIII w.

7. 04. Próby zjednoczenia Królestwa Polskiego

7. 05. Panowanie Władysława Łokietka

7. 06. Państwo Kazimierza III Wielkiego

7. 07. Rozbicie dzielnicowe i odbudowa Królestwa Polskiego. Chronologia wydarzeń

7. 07. Rozbicie dzielnicowe i odbudowa Królestwa Polskiego. Indeks nazw

7. 07. Rozbicie dzielnicowe i odbudowa Królestwa Polskiego. Galeria postaci

7. 07. Rozbicie dzielnicowe i odbudowa Królestwa Polskiego. Słowniczek pojęć

 

 

Polska i Europa u schyłku średniowiecza

8. 01. Jagiellonowie na tronie polskim

8. 02. Wojny z zakonem krzyżackim

8. 03. Wojna stuletnia

8. 04. Kryzys schyłku średniowiecza

8. 05. Europa Środkowa i Wschodnia w XV w.

8. 06. Jagiellonowie na tronie polskim

8. 07. Monarchia polska w XIV i XV wieku

8. 08. Kultura polska w średniowieczu

8. 09. Schyłek średniowiecza. Chronologia wydarzeń

8. 09. Schyłek średniowiecza. Indeks nazw

8. 09. Schyłek średniowiecza. Indeks postaci

8. 09. Schyłek średniowiecza. Słowniczek pojęć

1. 1. Kongres wiedeński

1. 2. Europa po kongresie wiedeńskim

1. 3. Rewolucja przemysłowa

1. 4. Ideologie pierwszej połowy XIX w.

1. 5. Kultura pierwszej połowy XIX wieku

1. 6. Ameryka w pierwszej połowie XIX wieku

1. 7. Wiosna Ludów w Europie

1. 8. Odzyskanie niepodległości przez Grecję

1. 9. Wojna krymska

 

2. 1. Ziemie polskie w latach 1815-1830

2. 2. Geneza powstania listopadowego

2. 3. Powstanie listopadowe

2. 4. Wielka Emigracja

2. 5. Ziemie polskie w latach 1831-1846

2. 6. Wiosna Ludów na ziemiach polskich

2. 7. Powstanie styczniowe

2. 8. Ziemie polskie w dobie powstań - chronologia wydarzeń

2. 8. Ziemie polskie w dobie powstań narodowych. Galeria postaci

2. 8. Ziemie polskie w dobie powstań. Słowniczek pojęć

 

3. 1. Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

3. 2. Zjednoczenie Włoch

3. 3. Zjednoczenie Niemiec

3. 4. Kolonializm

3. 5. Układ sił politycznych i konflikty na świecie na przełomie XIX i XX w.

3. 6. Rewolucja naukowo-techniczna

3. 7. Przemiany w życiu politycznym i nowe ideologie polityczne

3. 8. Kultura przełomu wieków

3. 9. Świat w latach 1860-1914. Chronologia wydarzeń

3. 9. Świat w latach1860-1914. Galeria postaci

3. 9. Świat w latach1860-1914. Słowniczek pojęć historycznych

 

4. 1. Polityka zaborców wobec Polaków w drugiej połowie XIX w.

4. 2. Przemiany gospodarcze na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w.

4. 3. Powstanie nowoczesnych partii politycznych na ziemiach polskich

4. 4. Rewolucja 1905 r.

4. 5. Kultura polska przełomu wieków

4. 6. Ziemie polskie w drugiej poł. XIX w. Słowniczek pojęć

4. 6. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX w. Chronologia wydarzeń

4. 6. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX w. Galeria postaci

 

5. 1. Świat w przededniu I wojny światowej

5. 2. Pierwsza wojna światowa

5. 3. Rewolucje w Rosji

5. 4. Polacy podczas I wojny światowej

5. 5. Zakończenie I wojny światowej

5. 6. Pierwsza wojna światowa. Słowniczek pojęć

5. 6. Pierwsza wojna światowa. Galeria postaci

5.6. I wojna światowa. Chronologia wydarzeń

 

6. 01. System wersalski

6. 02. Odbudowa powojenna i wielki kryzys gospodarczy

6. 03. Powstanie faszyzmu włoskiego

6. 04. Powstanie III Rzeszy

6. 05. ZSRR w okresie międzywojennym

6. 06. Pozaeuropejskie ogniska zapalne w dwudziestoleciu międzywojennym

6. 07. Europa na drodze ku wojnie

6. 08. Nauka i kultura okresu międzywojennego.

6. 09. Dwudziestolecie międzywojenne - chronologia wydarzeń

6. 09. Dwudziestolecie międzywojenne - galeria postaci

6. 09. Dwudziestolecie międzywojenne - katalog nazw

6. 09. Dwudziestolecie międzywojenne - katalog pojęć

 

7. 01. Odrodzenie Polski

7. 02. Walka o granicę polsko-niemiecką i polsko-czeską

7. 03. Walka o granicę wschodnią Polski

7. 04. Rządy parlamentarne w Polsce

7. 05. Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej

7. 06. Przewrót majowy i jego następstwa

7. 07. Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczpospolitej

7. 08. Kultura II Rzeczpospolitej

7. 09. Polska w przededniu II wojny światowej

7. 10. Druga Rzeczpospolita - chronologia wydarzeń

7. 10. Druga Rzeczpospolita - galeria postaci

7. 10. Druga Rzeczpospolita - katalog nazw

7. 10. Druga Rzeczpospolita - katalog pojęć

 

Klasa 5

 

Starożytny Wschód

Prehistoria - początki ludzkości

Cywilizacja Mezopotamii

Starożytny Egipt

Starożytny Izrael

Cywilizacje Indii i Chin

 

Starożytna Grecja

Ateny i Sparta

Wojny w świecie greckim

Wierzenia starożytnych Greków

Kultura starożytnej Grecji

Podboje Aleksandra Wielkiego

 

Starożytny Rzym

Ustrój polityczny starożytnego Rzymu

Powstanie i upadek imperium rzymskiego

Kultura umysłowa i religia starożytnego Rzymu

Sztuka starożytnego Rzymu

Narodziny chrześcijaństwa

 

Średniowiecze

Bizancjum

Narodziny islamu

Na gruzach cesarstwa zachodniego

Konflikt papieża z cesarzem

Wyprawy krzyżowe

Średniowieczne miasto i wieś

Kościół w średniowieczu

Sztuka średniowieczna

Pradzieje ziem polskich

Początki Polski

Polska pod panowaniem Bolesława Chrobrego

Kryzys i odbudowa państwa pierwszych Piastów

Polska pod Panowaniem Bolesława III Krzywoustego

Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego

Zjednoczenie Polski po rozbiciu dzielnicowym

Polska pod panowaniem Kazimierza Wielkiego

Początki unii polsko-litewskiej

Jagiellonowie u szczytu potęgi

Monarchia stanowa w Polsce

 Klasa 6

XVI wiek

Wielkie odkrycia geograficzne

Skutki wielkich odkryć geograficznych

Renesans w Europie

Reformacja w Europie

Reforma Kościoła i kontrreformacja

Kształtowanie się demokracji szlacheckiej w Polsce

Folwark pańszczyźniany w Polsce

Panowanie ostatnich Jagiellonów

Renesans w Polsce

Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Reformacja w Polsce

Pierwsza wolna elekcja w Polsce

 

XVII wiek

Wojny polsko-moskiewskie

Wojny polsko-szwedzkie w pierwszej połowie XVII w.

Powstanie kozackie na Ukrainie

Potop szwedzki

Wojny polsko-tureckie w XVII wieku

Kryzys Rzeczypospolitej w XVII wieku

Barok w Europie i w Polsce

Monarchia absolutna we Francji

Wojna domowa i monarchia parlamentarna w Anglii

Oświecenie

 

XVIII Wiek

Wzrost znaczenia Prus, Austrii i Rosji

Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Rzeczpospolita w czasach saskich

Pierwszy rozbiór Polski

Oświeceni w Polsce

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

Rewolucja francuska

Ustanowienie republiki we Francji

Francja pod rządami Napoleona

Upadek Napoleona

Legiony Polskie we Włoszech

Księstwo Warszawskie

 

Klasa 7

XIX wiek

Kongres wiedeński

Europa po kongresie wiedeńskim

Rewolucja przemysłowa

Nowe ideologie pierwszej połowy XIX wieku

Wiosna Ludów w Europie

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim - Wielkie Księstwo Poznański, Galicja, Rzeczpospolita Krakowska

Ziemie Polskie po kongresie wiedeńskim - Królestwo Polskie

Geneza powstania listopadowego

Wybuch powstania listopadowego

Powstanie listopadowe - wojna polsko-rosyjska 1831 r.

Wielka Emigracja

Sytuacja na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Epoka żelaza, pary i węgla

Zjednoczenie Włoch

Zjednoczenie Niemiec

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

Kolonializm XIX wieku

Przemiany w życiu społecznym i politycznym - w stronę demokracji

Królestwo Polskie przed wybuchem powstania styczniowego

Powstanie styczniowe

Sytuacja Polaków w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego

Sytuacja Polaków w zaborze pruskim w drugiej połowie XIX wieku

Autonomia Galicji

Kultura polska drugiej połowy XIX wieku

Dwudziestolecie międzywojenne

Świat po I wojnie światowej

Narodziny faszyzmu we Włoszech

Narodziny nazizmu w Niemczech

ZSRS po II wojnie światowej

Kultura i zmiany społeczne w dwudziestoleciu międzywojennym

Świat na drodze do wojny

 

II Rzeczpospolita

Odrodzenie Rzeczypospolitej

Kształtowanie się granicy wschodniej Polski

Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej Polski

Rządy parlamentarne w Polsce

Zamach Józefa Piłsudskiego i rządy sanacji

Gospodarka II Rzeczypospolitej

Społeczeństwo II Rzeczypospolitej

Osiągnięcia II Rzeczypospolitej

Osiągnięcia II Rzeczypospolitej

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej

Polska w przededniu II wojny światowej

 

Klasa 8

II wojna światowa

Kampania wrześniowa

Ekspansja ZSRS i III Rzeszy

Atak niemiecki na ZSRS

Polityka okupacyjna III Rzeszy

Wojna poza Europą w latach 1940-1943

Droga do zwycięstwa

Ziemie polskie pod okupacją

Polskie władze na uchodźstwie

Polskie Państwo Podziemne

Społeczeństwo polskie wobec okupacji

Działania zbrojne Armii Krajowej

Polacy na frontach II wojny światowej

Walka o ustrój i granice Polski

 

Świat po II wojnie światowej

Powojenne urządzanie świata

Początek zimnej wojny

Państwa bloku wschodniego

Daleki Wschód po II wojnie światowej

Rozpad systemu kolonialnego

Sytuacja na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej

Zimna wojna

Początki integracji europejskiej

Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX w.

 

Polska po II wojnie światowej

Polska w nowych granicach

Walka o władzę w powojennej Polsce

Walka z opozycją antykomunistyczną

Odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych

Polska w czasach stalinizmu

Poznański Czerwiec i Polski Październik

Polska pod rządami Gomułki

Dekada Edwarda Gierka - Polska lat 70-ych XX wieku

 

Upadek komunizmu

Narodziny opozycji antykomunistycznej w Polsce

Powstanie "Solidarności"

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

Upadek komunizmu w Europie

Narodziny III Rzeczypospolitej

Europa po upadku komunizmu

Konflikty we współczesnym świecie

Pierwsze lata III Rzeczypospolitej

Polska w NATO i Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz Test

 

Klasa I

Starożytny Bliski Wschód

Prehistoria - początki ludzkości

Rewolucja neolityczna

Starożytna Mezopotamia

Starożytny Egipt

Początki Izraela

 

Starożytna Grecja

Początki Grecji

Grecka polis jako forma organizacyjna społeczeństwa greckiego 

Kształtowanie się demokracji ateńskiej

Starożytna Sparta

Wierzenia starożytnych Greków

Wojny w świecie greckim

Kultura starożytnej Grecji

Imperium Aleksandra Wielkiego i świat hellenistyczny

 

Starożytny Rzym

Początki Rzymu

Podboje rzymskie

Upadek republiki i powstanie cesarstwa w Rzymie

Romanizacja, urbanizacja i rzymski styl życia

Kultura rzymska

Narodziny chrześcijaństwa

Upadek cesarstwa zachodniego

 

Średniowiecze

Kryzys schyłku średniowiecza

 

 Klasa II

XVI wiek

Wielkie odkrycia geograficzne

Skutki wielkich odkryć geograficznych

Renesans w Europie

Reformacja w Europie

Reforma Kościoła i kontrreformacja

Panowanie ostatnich Jagiellonów

Kształtowanie się demokracji szlacheckiej w Polsce

Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 

XVII wiek

Kultura europejska w XVII wieku - barok i przewrót umysłowy

Wojna trzydziestoletnia

Absolutyzm we Francji

Rewolucja w Anglii i narodziny angielskiej monarchii parlamentarnej

Początki panowania Zygmunta III Wazy w Polsce

Wojny polsko-moskiewskie w XVII wieku

Powstanie Bohdana Chmielnickiego

Wojny polsko-szwedzkie w XVII w.

Wojny polsko-tureckie w XVII wieku

Kryzys Rzeczypospolitej w XVII wieku

Kultura baroku w Polsce

 

 Klasa III

XIX wiek

Kongres wiedeński

Europa po kongresie wiedeńskim

Rewolucja przemysłowa

Nowe ideologie pierwszej połowy XIX wieku

Wiosna Ludów w Europie

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

Geneza powstania listopadowego

Wybuch powstania listopadowego

Powstanie listopadowe - wojna polsko-rosyjska 1831 r.

Wielka Emigracja

Sytuacja na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Epoka żelaza, pary i węgla

Zjednoczenie Włoch

Zjednoczenie Niemiec

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

Kolonializm XIX wieku

Przemiany w życiu społecznym i politycznym - w stronę demokracji

Królestwo Polskie przed wybuchem powstania styczniowego

Powstanie styczniowe

Sytuacja Polaków w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego

Sytuacja Polaków w zaborze pruskim w drugiej połowie XIX wieku

Autonomia Galicji

Kultura polska drugiej połowy XIX wieku