Świat

25 kwietnia 1945 r. – Konferencja założycielska Organizacji Narodów Zjednoczonych

17 lipca -2 sierpnia 1945 r. – Konferencja poczdamska

1948 r. – wprowadzenie blokady zachodnich sektorów Berlina

1949 r. (4 kwietnia) podpisanie traktatu północnoatlantyckiego (powstanie NATO)

1949 r. – utworzenie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)

1949 r. – proklamowanie Republiki Federalnej Niemiec (RFN)

1949 r. – proklamacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD)

1953 r. – śmierć Józefa Stalina

1953 r. – powstanie berlińskie

1955 r. – Utworzenie Układu Warszawskiego

1956 r. – XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (referat Chruszczowa)

1956 r. – powstanie na Węgrzech

 

Polska

21 lipca 1944 r. – Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)

22 lipca 1944 r. Ogłoszenie Manifestu do Narodu Polskiego (Manifestu PKWN)

31 XII 1944 r. przekształcenie PKWN w Rząd Tymczasowy

19 I 1945 r. – rozwiązanie Armii Krajowej przez gen. Leopolda Okulickiego  

1945 r. (czerwiec) – proces szesnastu

28 VI 1945 r. – utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN)

1945 (22 sierpnia) – Utworzenie Polskiego Stronnictwa Ludowego  (PSL)

30 czerwca 1946 r. – Referendum

19 stycznia 1947 – wybory do sejmu ustawodawczego

15 grudnia 1948 r. – powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)

1950 r. – układ w Zgorzelcu (układ graniczny z NRD)

1953 – aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego

28 czerwca 1956 r. – Strajk w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielskiego w Poznaniu

październik 1956 r. – VIII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej