5. 1.  Nowy podział świata

I. Konferencja w Poczdamie  (17 lipca -2 sierpnia 1945 r.)

1. Wielka Trójka:

Józef Stalin  (ZSRR)

Harry Truman  (USA)

Clement Attlee (W. Brytania)

2. Najważniejsze postanowienia:

a) Przekazanie pod kontrolę  Polski wschodnich i północnych ziem niemieckich

b) Przymusowe przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski, Czechosłowacji i Węgier

c) podział Niemiec i Austrii na cztery strefy okupacyjne:

- USA

- W. Brytania

- ZSRR

- Francja

 

II. Reparacje wojenne

 

III Podpisanie traktatów pokojowych z sojusznikami III Rzeszy (Bułgarią, Włochami, Rumunią, Węgrami i Finlandią) 10 lutego 1947 r.

 

IV. Postanie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)

1. Deklaracja Narodów Zjednoczonych z 1942 r.

Konferencja założycielska Organizacji Narodów Zjednoczonych – 25 kwietnia 1945 r.

2. Podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych -26 czerwca 1945 r.

3. Najważniejsze organa ONZ

a) sekretarz generalny

b) Rada Bezpieczeństwa

c) Zgromadzenie Ogólne

V. Nowy podział świata

1. Ekspansja komunizmu w Europie – wprowadzenie reżimu komunistycznego w:

a) Polsce

b) wschodnich Niemczech

c) Czechosłowacji (Klement Gottwald)

d) Rumunii

e) Bułgarii

f) Albanii

g) Jugosławii

h) na Węgrzech

VI.  Reakcja Zachodu

1. Przemówienie Winstona Churchilla w Fulton (marzec 1946 r.) – „żelazna kurtyna”

2. Doktryna Trumana

3. Plan George’a Marshalla – Europejski Plan Odbudowy (czerwiec  1947 r.)

4. Powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC)

VII. Sytuacja na świecie
1. Procesy dekolonizacyjne

a) uniezależnienie się Indii

b) uniezależnienie się Indochin

2. Powstanie tzw. układu dwubiegunowego

3. Początek konfliktu nazwanego „zimną wojną”