5. 2. Początki władzy komunistów w Polsce 

 

I. Tzw. Polska Lubelska

1. Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) 21 lipca 1944 r. w Lublinie – przewodniczącym  Edward Osóbka-Morawski

2. Manifest Do Narodu Polskiego - 22 lipca 1944 r.

3. Przekształcenie PKWN w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej (Edward Osóbka-Morawski)

 

II Zmiany granic Polski

1. Podpisanie przez PKWN polsko-radzieckiego porozumienia  w sprawie granicy polsko-radzieckiej (27 lipca 1944 r.)

2. Postanowienia konferencji teherańskiej w sprawie granic:

a) granica na linii Curzona na wschodzie

b) nabytki terytorialne kosztem Niemiec

c) problemy graniczne polsko-czechosłowackie (Zaolzie i Kotlina Kłodzka)

3. migracje ludności

a) wysiedlenia ludności niemieckiej (na mocy postanowień konferencji poczdamskiej)

b) emigracja ludności żydowskiej (po pogromie w Kielcach – 1946)

c) akcja „Wisła”

d) emigracja polityczna

 

III Walka polityczna w kraju

1. Opozycja antykomunistyczna

a) rozwiązanie Armii Krajowej przez gen. Leopolda Okulickiego  19 I 1945 r.

b) utworzenie organizacji Niepodległość (NIE)

c) utworzenie zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN)

d) działalność Stronnictwa Narodowego i Narodowych Sił Zbrojnych

2. Walka z opozycją

a) proces szesnastu  (czerwiec 1945 r.)

b) działalność NKWD

c) działalność Urzędu Bezpieczeństwa (UB), Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) i Milicji Obywatelskiej (MO)

 

IV Rozstrzygnięcie walki o władzę w Polsce

1. Ustanowienie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN) 28 VI 1945 r.

a) premierem Edward Osóbka Morawski

b) Stanisław Mikołajczyk  wicepremierem

2. Powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego  (PSL) – Stanisław Mikołajczyk

3. Referendum – 30 czerwca 1946 r. – wyniki zostały sfałszowane

4. Wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 I 1947 r.

a) represje wobec działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

b) utworzenie tzw. Bloku Demokratycznego w skład którego wchodziły:

- Polska Partia Robotnicza (PPR)

- Polska Partia Socjalistyczna (PPS)

- Stronnictwo Ludowe (SL)

- Stronnictwo Demokratyczne (SD)

c) w wyniku sfałszowania wyborów zwycięstwo odniósł Blok Demokratyczny

5. Utworzenie nowych władz w Polsce:

a) Bolesław Bierut  – prezydentem

b) Józef Cyrankiewicz  – premierem

c) wobec groźby aresztowania Stanisław Mikołajczyk musiał opuścić Polskę