2. 4. Społeczeństwo polskie wobec okupacji

1. Formy niemieckiego terroru

a. ziemie polskie miały stanowić „przestrzeń życiową” dla Niemców, a Polacy mieli zostać poddani eksterminacji, lub deportowali za Ural, a pozostali – przekształceni w niewolniczą siłę roboczą

b. jesienią 1942 r. Niemcy rozpoczęli akcję wysiedlania ludności polskiej z Zamojszczyzny i skolonizowania jej przez Niemców

c. ziemie polskie podlegały wzmożonemu wyzyskowi gospodarczemu

– polscy rolnicy zostali obciążeni obowiązkiem dostarczania kontyngentu produktów rolnych po narzuconych cenach

– liczna grupa Polaków została wywieziona do Niemiec na przymusowe roboty

d. szczególnie bezwzględnym narzędziem niemieckiego terroru była tajna policja – Gestapo

e. na ziemiach polskich powstała sieć obozów koncentracyjnych

f. powszechnymi formami zastraszania Polaków były uliczne łapanki i masowe egzekucje

2. Polacy wobec niemieckich okupantów

a. większość Polaków nie pogodziła się z okupacją i podjęła różne formy oporu:

bojkot zarządzeń okupacyjnych

–  handel na czarnym rynku, który poprawiał zaopatrzenie miast w żywność

– członkowie Szarych Szeregów prowadzili tzw. mały sabotaż

b. wśród Polaków kolaboracja z Niemcami była rzadkością

c. niemiecka akcja wysiedleńcza na Zamojszczyźnie została zahamowane przez akcje zbrojną Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich

3. Eksterminacja narodu żydowskiego

a. Żydzi zostali umieszczeni w gettach,  w których masowo umierali z głodu i chorób

b. w 1942 r. rozpoczęła się systematyczna zagłada ludności żydowskiej w obozach zagłady – np. Auschwitz-Birkenau i Treblince

c. w wyniku Holokaustu śmierć poniosło ok. 3 miliony polskich Żydów

d. w niektórych gettach i obozach koncentracyjnych wybuchały żydowskie powstania zbrojne

4. Postawy Polaków wobec Holokaustu

a. w Polsce za udzielanie pomocy Żydom groziła kara śmierci

b. w sposób zorganizowany pomocy Żydom udzielała Rada Pomocy Żydom „Żegota”, w której działali m.in.:

Władysław Bartoszewski

Zofia Kossak-Szczucka

Irena Sendlerowa

c. Witold Pilecki dał się uwięzić w Auschwitz, aby zdobyć informacje o losie więzionych tam Żydów

d. o zagładzie ludności żydowskiej informował rządy Wielkiej Brytanii i USA kurier Jan Karski

e. szmalcownicy byli karanie przez organa Polskiego Państwa Podziemnego

5. Zbrodnia wołyńska

a. w czasie okupacji niemieckiej na Wołyniu gwałtownie zaostrzył się konflikt polsko-ukraiński

b. Ukraińcy pod przywództwem Stepana Bandery utworzyli Ukraińską Powstańczą Armię (UPA), która dążyła do usunięcia Polaków z Wołynia i Wschodniej Ukrainy

c. latem 1943 r. UPA rozpoczęła tzw. czystki etniczne, polegające na masowym mordowaniu ludności polskiej