3. 1. Świat po II wojnie światowej

1. Skutki II wojny światowej

a. podczas wojny życie straciło ponad 50 mln ludzi

b. rejony objęte działaniami wojennymi uległy zniszczeniom

c. koszty prowadzenia działań bojowych pochłonęły ogromne sumy pieniędzy

d. wojna pozostawiła po sobie setki tysięcy inwalidów, sierot i bezdomnych

2. Ostatnia konferencja Wielkiej Trójki odbyła się w Poczdamie (17 VII – 2 VIII 1945 r.)

a. uczestnicy:

Stany ZjednoczoneHarry Truman

Wielką Brytanię reprezentował Winston Churchill, a po zmianie premiera – Clement Attle

ZSRS Józef Stalin

b. najważniejsze decyzje dotyczące Niemiec

– zostały pozbawione zdobyczy oraz części terytorium przedwojennego

– zapadła decyzja o okupacji Niemiec

– Niemcy zostały zobowiązane do wypłacenia reparacji wojennych

– została ustanowiona Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec

3. Procesy zbrodniarzy wojennych

a. w Norymberdze od XI 1945 do X 1946 r. odbyły się procesy 22 głównych nazistowskich przywódców

b. zbrodniarzy wojennych osądził Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

c. 12 oskarżonych skazano na śmierć, a pozostałych na wieloletnie więzienia

d. odrębne procesy zbrodniarzy wojennych odbyły się w krajach okupowanych przez III Rzeszę

4. Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)

a. w kwietniu 1945 r. w San Francisco odbyła się konferencja założycielska ONZ

b. 26 VI 1945 r. została podpisana Karta Narodów Zjednoczonych

c. struktura organizacyjna ONZ

sekretarz generalny

Sekretariat

Zgromadzenie Ogólne ONZ

Rada Bezpieczeństwa

d. siedziba ONZ znajduje się w Nowym Jorku

e. jednym z najważniejszych aktów ONZ jest Powszechna deklaracja praw człowieka

5. Okupacja Niemiec

a. Niemcy zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne, kontrolowane przez:

USA

Wielką Brytanię

ZSRS

Francję

b. główne cele okupacji – tzw. zasady czterech D:

denazyfikacja – likwidacja organizacji nazistowskich

demokratyzacja – przywrócenie systemu demokratycznego w państwie

demilitaryzacja – rozbrojenie

dekartelizacja – likwidacja wielkich monopoli przez ich podział na części

c. okupacja miała również służyć wyegzekwowaniu odszkodowań wojennych

d. ZSRS przystąpił do sowietyzacji swojej strefy okupacyjnej

6. Po II wojnie światowej ukształtował się tzw. układ dwubiegunowy, czyli podział świata na dwa obozy polityczne, skupione wokół nowych światowych potęg: USA i ZSRS

 

7. W 1947 r. został wdrożony amerykański program pomocy dla krajów europejskich – tzw. plan Marshalla