3. 8. Początki integracji europejskiej

1. Demokratyzacja Europy Zachodniej

a. w Niemczech został obalony faszyzm i rozpoczęła się budowa demokracji

b. Włochy po abdykacji króla Wiktora Emanuela III przekształciły się w republikę

c. przemiany polityczne we Francji

– w 1958 r. wprowadzono nową konstytucję

– nowa konstytucja dała początek V Republice Francuskiej z silnią prezydenturą

– na czele republiki stanął Charles de Gaulle

d. przemiany polityczne w Portugalii

– w 1970 r. zmarł dyktator Portugalii – António de Oliveira Salazar

– w wyniku tzw. rewolucji goździków w Portugalii ustanowiono demokratyczną republikę

e. przemiany polityczne w Hiszpanii

– w 1975 r. zmarł dyktator gen. Francisco Franco

– po śmierci dyktatora w Hiszpanii ustanowiono monarchię parlamentarną – królem został Juan Carlos

2. Konsolidacja Europy Zachodniej

a. w Europie Zachodniej do połowy lat 70-ych trwał intensywny rozwój gospodarczy

b. na rozwój gospodarczy Europy Zachodniej miał realizowany od 1947 r. plan Marshalla

plan Marshalla polegał na udzielaniu krajom europejskim pomocy gospodarczej

– państwa korzystające z pomocy utworzyły Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC)

– OEED przekształciła się w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

c. Belgia, Holandia i Luksemburg po wojnie utworzyły Beneluks

3. Osoby, które miały największy wpływ na integrację Europy nazywamy Ojcami Europy

Robert Szuman – minister spraw zagranicznych Francji

Jean Monnet – francuski ekonomista

Konrad Adenauer – kanclerz Republiki Federalnej Niemiec

Alcide de Gasperi – premier Włoch

4. W 1950 r. we Francji Robert Schuman ogłosił tzw. plan Szumana

5. Powstanie Unii Europejskiej

a. w 1952 r. powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS):

Francja

Republika Federalna Niemiec (RFN)

Belgia

Holandia

Luksemburg

Włochy

b. w 1957 r. państwa EWWiS zawarły tzw. traktaty paryskie, na mocy których powstały:

Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)

Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom)

c. w lutym 1992 r. został zawarty traktat w Maastricht

– na jego mocy w 1993 r. powstała Unia Europejska

– przygotował wprowadzenie wspólnej waluty – euro

d. najważniejsze instytucje Unii Europejskiej

Parlament Europejski

Rada Europejska

Komisja Europejska

e. w kolejnych latach do procesu integracji włączały się nowe państwa europejskie

 

6. W 1985 r. został podpisany układ w Schengen o stopniowym znoszeniu kontroli na wewnętrznych granicach.