4. 1. Polska w nowych granicach

1. Kształtowanie się granic Polski po II wojnie światowej

a. granica wschodnia

– wschodnia granica Polski została ustanowiona na tzw. linii Curzona

– ostateczne ustalenie granicy polsko-sowieckiej nastąpiło na mocy układu zawartego 16 VIII 1945 r.

– Polska straciła na rzecz ZSRS Kresy Wschodnie wraz z Wilnem i Lwowem

b. w ramach rekompensaty za utracone ziemie na wchodzie Polska otrzymała:

– Warmię i Mazury

– Gdańsk

– ziemie do Odry i Nysy Łużyckiej (Pomorze, Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk)

– ziemie odebrane Niemcom nazwano Ziemiami Odzyskanymi

d. rozstrzygnięcie polsko-czeskich sporów granicznych:

Zaolzie pozostało przy Czechach

– Polska otrzymała Kotlinę Kłodzką

2. Powojenne migracje ludności

a. na mocy postanowień poczdamskich z Ziem Odzyskanych zostało wysiedlonych ok. 3 mln Niemców

b. z utraconych Kresów Wschodnich do Polski przeniosło się ponad 1,5 mln polskich repatriantów

c. z obszarów wschodnich do ZSRS przesiedlono:

– Ukraińców (ok. 500 tys.)

– Białorusinów (ok. 36 tys.)

– Litwinów (kilkanaście tys.)

d. z Zachodu do Polski wróciło ok. 2 mln. byłych więźniów, jeńców, robotników przymusowych i uchodźców

e. ponad 500 tys. Polaków ze względu na zachodzące w Polsce zmiany polityczne, pozostało na Zachodzie

3. Problemy narodowościowe

a. działalność nacjonalistów ukraińskich

– w Bieszczadach antypolską działalność zbrojną prowadziły oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA)

– w celu powstrzymania UPA władze polskie przeprowadziły tzw. Akcję Wisła, polegającą na przesiedleniu Ukraińców z Bieszczad na Ziemie Odzyskane

b. w 1946 r. miał miejsce tzw. pogrom kielecki, w którym śmierć poniosło 37 Żydów

4. Bilans strat Polski w wyniku II wojny światowej

a. Obszar Polski zmniejszył się o ok. 20% w stosunku do stanu przedwojennego

b. straty demograficzne

– zginęło ok. 6 mln obywateli II Rzeczypospolitej, z czego ok. 3 mln to obywatele polscy narodowości żydowskiej

– w 1945 r. liczba ludności Polski wynosiła 24 mln

 

Rozwiąż quiz: Polska w nowych granicach