5. 3. Stan wojenny w Polsce

1. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

a. skupienie  władzy przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego

–  od roku 1968 był ministrem obrony narodowej

– w lutym 1981 r. został premierem rządu

– w październiku zastąpił Stanisława Kanię na stanowisku I sekretarzem KC PZPR

b. sytuacja gospodarcza kraju w 1981 r. nadal się pogarszała

2. W nocy z 12/13 XII 1981 r. władze PRL wprowadziły stan wojenny

a. został wprowadzony niezgodnie z obowiązującym prawem

b. władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) z gen. Wojciechem Jaruzelskim jako przewodniczącym

c. najważniejsze skutki wprowadzenia stanu wojennego

– została zawieszona działalność wszelkich organizacji – w tym NSZZ „Solidarność”

– władze wprowadziły godzinę policyjna, zaostrzyły cenzurę i ograniczyły media – w tym prasę

– granice państwa zostały zamknięte

– wielu działaczy „Solidarności” zostało aresztowanych i internowanych

3. Społeczeństwo wobec wprowadzenia stanu wojennego

a. górnicy z kopalni „Wujek” zorganizowali strajk, który został siłą stłumiony – zginęło 9 uczestników

b. działacze opozycyjni organizowali manifestacje

c. działacze „Solidarności”, którzy uniknęli uwięzienia, utworzyli Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność”

d. opozycyjnie nastawiona część społeczeństwa bojkotowała działania władz i organizowane przez nie imprezy

d. podziemną działalność rozpoczęło Radio Solidarność oraz zaczęły pojawiać się nielegalne publikacje – tzw. drugi obieg

f. stan wojenny został zawieszony w grudniu 1992 r., a ostatecznie zniesiony 22 lipca 1983 r.

4. Ostanie lata PRL

a. w 1984 r. został zamordowany przez funkcjonariuszy SB  kapelan „Solidarności” ksiądz Jerzy Popiełuszko

b. w 1984 r. z inicjatywy władz zostało utworzone  prokomunistyczne Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

c. sytuacja gospodarcza kraju systematycznie pogarszała się – przejawem były m.in. puste półki w sklepach

d. rząd podejmował nieudane próby wyprowadzenia kraju z kryzysu