6. 1. Europa po rozpadzie bloku wschodniego

1. Rozszerzenie integracji Europy Zachodniej

a. większość państw dawnego bloku wschodniego po rozwiązaniu RWPG przystąpiła do Unii Europejskiej

b. większość państw dawnego bloku wschodniego po rozwiązaniu Układu Warszawskiego przystąpiła do NATO

2. Rosja po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS)

a. Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka przekształciła się w Federację Rosyjską (w skrócie – Rosja)

Borys Jelcyn

Władimir Putin

b. z części dawnego Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich została utworzona Wspólnota Niepodległych Państw

3. Sytuacja krajów postsowieckich

a. Litwa, Łotw i Estonia wprowadziły gospodarkę rynkową i przystąpiły do Unii Europejskiej

b. na Ukrainie toczy się walka między zwolennikami integracji z Unią Europejską a zwolennikami związku z Rosją

– rywalizacja między prorosyjskim Wiktorem Janukowyczem a prozachodnim Wiktorem Juszczenką

pomarańczowa rewolucja2004 r.

Euromajdan2013-2014 r.

c. sytuacja w Gruzji

– Gruzja utraciła kontrolę nad częścią swoich terytoriów

– w 2003 r. Micheil Saakaszwili zastąpił na stanowisku prezydenta Eduarda Szewardnadze

4. Wojna w Czeczeni

a. ogłoszenie niepodległości – 1991 r. (Dżochar Dudajew)

b.  I wojna czeczeńska – 1994–1996

– ciężkie walki o Grozny

– wycofanie się wojsk rosyjskich

b. II wojna czeczeńska – 1999–2009

– pretekstem do wkroczenia wojsk rosyjskich do Czeczeni były ataki terrorystyczne przypisywane Czeczeńcom

– w wyniku walk został zniszczony Grozny, a ludność cywilna poniosła ogromne straty

autonomiczna republika Czeczeni wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej

5. Wojna w Jugosławii

a. Jugosławia była federacją kilku republik o skomplikowanej strukturze narodowościowej – poszczególne narody dążyły do uzyskana pełnej niepodległości

– w czerwcu 1991 r. niepodległość Chorwacja i Słowenia

– w listopadzie 1991 r. niepodległość ogłosiła Macedonia

b. wybuch wojny w Bośni i Hercegowinie

Bośnia i Hercegowina ogłosiła niepodległość w kwietniu 1992 r.

– sprzeciw Serbów doprowadził do wybuchu wojny która trwała do 1995 r. (podpisanie układu w Dayton)

– podczas walk doszło do tzw. czystek etnicznych i aktów ludobójstwa (np. muzułmańskiej ludności Srebrenicy)

c. w 1996 r. wybuchły walki w Kosowie

– walki rozpoczęli Albańczycy

– w 2008 r. Kosowo ogłosiło niepodległość, ale nie wszystkie państwa ją uznały