6. 4. Polska w NATO i Unii Europejskiej

1. Polska polityka zagraniczna w pierwszych latach niezależności

a. po rozwiązaniu Układu Warszawskiego z Polski zostały wycofane oddziały Armii Radzieckiej

b. Polska przystąpiła do nowych organizacji międzynarodowych:

Trójkąta Weimarskiego (Polska, Francja i Niemcy)

Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja)

Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA)

2. Starania Polski i przystąpienie do Unii Europejskiej

a. w grudniu 1991 r. Polska podpisała Układ europejski – umowa stowarzyszeniowa z Europejską Wspólnotą Gospodarczą

b. proces przystosowywana polskiego prawa i polskiej gospodarki do wymogów unijnych trwał kilka lat

c. procedura przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

– 7-8 VI 2003 r. zostało przeprowadzone ogólnopolskie referendum

oficjalne przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nastąpiło 1 V 2004 r.

3. Przystąpienie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)

a. w 1994 r. Polska przystąpiła do tzw. Partnerstwa dla Pokoju

b. Polska stała się członkiem Paktu Północnoatlantyckiego 12 III 1999 r.