6. 5. Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie

1. Globalizacja – proces zacieśniania współpracy i zacieśniania sieci wzajemnych powiązań i zależności w sferze gospodarczej, militarnej, politycznej i kulturalnej.

a. najważniejsze instytucje globalizacji

banki (np. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy)

giełdy papierów wartościowych

korporacje międzynarodowe

b. przeciwnicy globalizacji

antyglobaliści – są przeciwni globalizacji we wszystkich jej aspektach

alterglobaliści – potępiają jedynie negatywne aspekty globalizacji

2. Wynalezienie internetu

a. początkowo internet był wykorzystywany wyłącznie do celów wojskowych

b. znaczenie internetu

– ułatwił dostęp  do informacji i innych zasobów

– zniósł bariery komunikacyjne i ułatwił wzajemne porozumiewanie się

– dzięki mediom społecznościowym stworzył nowe możliwości organizowania się ludzi

3. Kultura masowa – popkultura

a. rozwój kultury masowej był możliwy dzięki rozwojowi mediów:

– prasy

– radia

– telewizji

– internetu

b. cechy kultury masowej:

– uniwersalna

– prosta w przekazie

– odpowiada gustom licznej grupy odbiorców

c. zjawisko amerykanizacji kultury – rozpowszechnianie się amerykańskich wzorców na całym świecie

4. Na przełomie XX i XXI wieku nasiliły się procesy urbanizacyjne:

a. wzrósł odsetek ludzi mieszkających w miastach – obecnie ponad połowa mieszka w miastach

b. wzrost liczby metropolii liczących ponad 10 mln mieszkańców

– w 1950 r. – 1

– w 1975 r. – 5

– w 2001 r. – 17

c. problemy wielkich miast

przeludnienie

slumsy – dzielnice biedy

– negatywny wpływ hałasu i zanieczyszczonego powietrza

5. Współczesne migracje

a. na nasilenie się migracji wpłynął rozwój transportu, który umożliwia szybkie i tanie przemieszczanie się

b. główne powody współczesnych ruchów migracyjnych

– przyczyny ekonomiczne – poszukiwanie lepszych warunków życia

– przyczyny polityczne – ludzie masowo uciekają z obszarów objętych lub zagrożonych wojną