6. 6. Wyzwania współczesnego świata

1. Współczesne problemy demograficzne

a. w niektórych krajach rozwijających się dużym problemem jest przeludnienie

b. w krajach wysokorozwiniętych poważnym problemem jest starzenie się populacji

2. Problem nierówności społecznych

a. występują duże dysproporcje między bogatą Północą a biednym Południem

b. największe problemy związane z ubóstwem występują w:

– Afryce

– Ameryce Południowej

c. konsekwencją podziału świata na bogatą Północ i biedne Południe są masowe migracje

3. Przestępczość zorganizowana

a. międzynarodowa przestępczość zorganizowana najczęściej związana jest z:

– handlem bronią

– produkcją i handlem narkotykami

– nielegalnym handlem dziełami sztuki

– handlem tzw. żywym towarem, czyli ludźmi

b. w celu walki z międzynarodową przestępczością zorganizowaną utworzono Europejski Urząd Policji (Europol)

4. Zagrożenie terrorystyczne

a. obecnie głównym nurtem terroryzmu jest islamski fundamentalizm

b. w 2014 r. islamiści proklamowali utworzenie w Syrii tzw. Państwa Islamskiego (ISIS)

5. Wzrost zagrożenia ekologicznego

a. zagrożenia wynikające z rozwoju przemysłu

– zanieczyszczenie powietrza

– choroby cywilizacyjne

– efekt cieplarniany

b. działania mające na celu zmniejszenie zagrożenia ekologicznego

– przyjęcie tzw. protokołu z Kioto, którego celem było ograniczenie emisji dwutlenku węgla

– na rzecz ochrony środowiska działają organizacje ekologiczne