1. 2. Osobowość człowieka

I. Osobowość – względnie stały zbiór właściwości psychicznych człowieka, nadający spójność jego działaniu

1. Klasyfikacja w osobowości ze względu na temperament – sposób zachowania się

– sangwiniczny (aktywny, pogodny)

– flegmatyczny (apatyczny, ospały)

– melancholijny (smutny, zamyślony)

– choleryczny (pobudliwy, nerwowy)

2. Właściwości osobowości:

– ekstrawersja

– sumienność

– ugodowość

– otwartość

– neurotyczność

II. Składniki osobowości

1. Charakter – ogół cech człowieka

2. Temperament – sposób wyrażania emocji

3. Racjonalność – postępowanie zgodne z nakazami rozumu

4. Emocje

a. emocje, to uczucia, które:

– wpływają na procesy decyzyjne

– są ważnym czynnikiem motywacyjnym

– regulujące zachowanie człowieka

b. inteligencja emocjonalna – umiejętność rozpoznawania swoich uczuć i wpływania na nie

5. Postawy

a. postawa to w miarę stały stosunek danej osoby do ludzi, zjawisk i poglądów

b. postawy mogą ulegać zmianie m.in. pod wpływem perswazji

c. konformizm to postawa polegająca na silnej skłonności do przyjmowania obowiązujących norm

III. Klasyczne teorie osobowości

1. Teorie psychoanalityczne

a. wg. psychodynamicznej teorii Zygmunta Freuda osobowość składa się z:

– id (naturalne popędy)

– superego (zbiór zasad przyswojonych w drodze socjalizacji)

– ego (świadome decyzje)

b. wg. Alfreda Adlera osobowość dąży do przezwyciężenia poczucia niższości

c. wg. Karola Gustawa Junga istotą osobowości jest nieświadomość zbiorowa, w skład której wchodzą tzw. archetypy

2. Teorie społeczno-poznawcze – gł. cechą charakterystyczną człowieka jest skłonność do uczenia się

3. Teorie humanistyczne – opierają się na przekonaniu od naturalnym dążeniu człowieka do samorealizacji