1. 4. Socjalizacja

1. Socjalizacja  to proces rozwoju społecznego człowieka, polegający na jego uspołecznieniu, czyli kształtowaniu jego osobowości, przekazywaniu mu systemu wartości, norm i wzorów zachowań, obowiązujących w społeczeństwie.

2. Fazy socjalizacji:

a. socjalizacja pierwotna – odbywa się w dzieciństwie i w otoczeniu rodziny i przyjaciół – udział tzw. znaczącego innego

b. socjalizacja wtórna – dokonuje się pod wpływem instytucji społecznych i odbywa w późniejszych okresach rozwoju – udział tzw. uogólnionego innego

3. Funkcje socjalizacji

a. mechanizm międzypokoleniowej transmisji kultury

b. zapewnienie utrzymania porządku społecznego

4. Instytucje socjalizacji

– rodzina

– grupy rówieśnicze

– Kościół i wspólnoty wyznaniowe

– organizacje młodzieżowe, sportowe, kulturalne itp.

– szkoła i inne instytucje oświatowe

– zakład pracy

– media

5. Socjalizacja odwrócona – oddziaływanie osób młodszych na starsze

6. Resocjalizacja – działania mające na celu ponowne przystosowanie do życia w społeczeństwie jednostki, która uległa dewiacji