1. 2. Socjalizacja i kontrola  społeczna

1. Socjalizacja

a. socjalizacja to proces rozwoju społecznego człowieka, polegający na kształtowaniu jego osobowości, przekazywaniu mu systemu wartości, norm i wzorów zachowań, obowiązujących w społeczeństwie.

b. fazy socjalizacji:

socjalizacja pierwotna – odbywa się w dzieciństwie i w otoczeniu rodziny i przyjaciół – udział tzw. znaczącego innego

socjalizacja wtórna – dokonuje się pod wpływem instytucji społecznych i odbywa w późniejszych okresach rozwoju – udział tzw. uogólnionego innego

 socjalizacja odwrócona – proces przekazywania wzorców zachowań przez młodsze pokolenie starszemu

  resocjalizacja –działania mające na celu ponowne przystosowanie do życia w społeczeństwie jednostki, która uległa dewiacji

c. Czynniki socjalizacji

rodzina

grupa rówieśnicza

szkoła

 mass media

d. internalizacja  przyjmowanie za własne postaw, norm i wartości narzucanych z zewnątrz

2. Normy społeczne

a. normy społeczne to reguły określające, jakie zachowania są akceptowane, a jakie odrzucane przez daną zbiorowość lub grupę społeczną

b. rodzaje norm społecznych:

prawne – ustanowione przez państwo

religijne – wynikające z dogmatów danej religii

moralne (etyczne) – wyznaczają, co jest bezwzględnie nakazane lub zakazane

obyczajowe – zawierają utrwalone tradycją wzorce zachowań w określonych ważnych sytuacjach

3. Kontrola społeczna 

a. kontrola społeczna to środki, którymi dysponuje społeczeństwo, zapewniające zachowanie jednostek zgodne z obowiązującymi w nim  normami

c. formy kontroli społecznej

– kontrola formalna i kontrola nieformalna

– kontrola zewnętrzna i kontrola wewnętrzna

d. sankcje  reakcje grupy społecznej na zachowania jej członków w formie kar i nagród

sankcje formalne

sankcje nieformalne – tzw. rozproszone

4. Postawy wobec odmienności:

a. akceptacja

b. tolerancja

c. nietolerancja i dyskryminacja

d. stygmatyzacja – napiętnowanie danej jednostki przez ogół społeczeństwa

5.  Alienacja  wykluczenie społeczne, wyobcowanie jednostki