2. 3. Współczesne formy organizacji społeczeństwa

 

1. Społeczeństwo informacyjne

a. powstało w wyniku postępu w dziedzinie informacyjnej

b. cechy:

- powszechny dostęp do internetu

- informacja stała się pożądanym towarem

- znaczny wzrost tempa życia

- dynamiczne zmiany w strukturze zawodowej

- znaczna zmienność w zakresie obowiązków zawodowych i sposobów ich wykonywania

 

2. Społeczeństwo globalne (globalizacji)

a. globalizacja - proces scalania świata w jeden system społeczny

- nieograniczone możliwości przemieszczania się i komunikowania

- swobodny przepływ towarów, kapitału, usług i ludzi

b. powstawanie ponadpaństwowych wspólnot ekonomiczno-politycznych. np.:

- Międzynarodowy Fundusz Walutowy

- Światowa Organizacja Handlu

c. powstawanie sieci handlowych o zasięgu światowym

d. zjawisko makdonaldyzacji - proces ujednolicania standardów życia

 

3. Społeczeństwo masowe

a. powstało w wyniku urbanizacji i wzrostu gęstości zaludnienia

b. cechy:

- konsumpcyjny tryb życia

- silna uległość wobec oddziaływania środków masowego przekazu

- zanik tradycyjnych wartości i tradycyjnych form życia

- spadek znaczenia elit społecznych

 

 

4. Społeczeństwo  konsumpcyjne

a. wykształciło się na skutek wzrostu zamożności społeczeństwa

b. cechy charakterystyczne:

- poszerzenie katalogu dóbr uznawanych za niezbędne do życia

- głównym wyznacznikiem pozycji społecznej stała się konsumpcja

- indywidualizm

- uleganie modzie dyktowanej przez media

- koncentracja na wyglądzie i marginalizowanie rozwoju intelektualnego

 

5. Społeczeństwo otwarte

a. rozwija się w systemach demokratycznych

b. cechy charakterystyczne społeczeństwa otwartego:

- pluralizm

- tolerancja

- wpływ obywateli na aparat władzy

- zaangażowanie społeczne i polityczne obywateli

 

6. Społeczeństwo wolnego czasu

a. powstało na skutek postępu technologicznego i skrócenia czasu pracy

b. charakteryzuje się wyodrębnieniem czasu przeznaczonego na wypoczynek i rozrywkę