2. 7. Ruchliwość społeczna

 

1Ruchliwość społeczna (mobilność społeczna) – zmiana pozycji społecznej jednostki na skutek przemieszczania się między grupami

a. ruchliwość strukturalna – polega na zanikaniu i powstawaniu grup społecznych

b. ruchliwość wymienna – polega na zastępowaniu jednych osób przez inne

c. ruchliwość pionowa (wertykalna) – typy przemieszczeń, które powodują zmianę pozycji społecznej jednostki

– awans

– degradacja

d. ruchliwość pozioma (horyzontalna) – przejście jednostki z jednej grupy społecznej do drugiej, umieszczonej na tym samym poziomie stratyfikacji społecznej

e. zmiana pozycji społecznej może zachodzić w skali

wewnątrzpokoleniowej (awans konkretnej osoby w czasie jej życia)

– międzypokoleniowej (awans określonej osoby w stosunku do pozycji społecznej rodziców)

f. ze względu na podmiot ruchliwości społecznej wyróżnia się ruchliwość indywidualną i zbiorową

g. ruchliwość społeczna może mieć charakter wewnątrzgrupowy i międzygrupowy

 

2. Mobilność przestrzenna

a. migracja – zjawisko przemieszczania się ludzi w przestrzeni

b. rodzaje migracji ze względu na obszar:

– migracja wewnętrzna (w granicach państwa)

– migracja zewnętrzna (przemieszczanie się między państwami)

c. rodzaje migracji zewnętrznej

imigracja – przyjazd do określonego państwa

emigracja   opuszczenie własnego kraju

reemigracja   powrót do państwa, które się wcześniej opuściło

– deportacja  przymusowe przesiedlenie

repatriacja   powrót do kraju osób przymuszonych do jego opuszczenia

impatriacja  powrót do ojczyzny potomków obywateli państwa urodzonych za granicą

d. migracje ekonomiczne (zarobkowe) i polityczne (uchodźcy)

e. migracje czasowe i stałe

f. migracje dobrowolne i przymusowe

g. migracje legalne i nielegalne