3. 1. Naród i jego tożsamość

1. Naród jest to trwała zbiorowość ludzi, stanowiąca ukształtowaną historycznie wspólnotę świadomości i kultury, posiadająca wspólną tradycję, język oraz emocjonalny stosunek do własnego terytorium jako miejsca kształtowania się wspólnoty narodowej.

2. Geneza narodu

a. rody

b. klany

c. plemiona

d. lud

3. Koncepcje genezy narodu

a. koncepcja etniczno-kulturalna – podstawą istnienia narodu wartości kulturowe i historyczne

b. koncepcja polityczna – podstawą kształtowania się narodu jest organizacja polityczna

c. koncepcja ekonomiczna – naród powstaje w wyniku gospodarowania na wspólnym terytorium

4. Czynniki narodowotwórcze

a. świadomość narodowa – indywidualna deklaracja przynależności do narodu; świadomość wspólnotowości wobec członków własnego narodu i odrębności wobec przedstawicieli innego.

b. język

c. terytorium

d. poczucie wspólnoty pochodzenia

e. świadomość wspólnej historii

f. dziedzictwo kulturowe

g. własne państwo

h. symbole narodowe

5. Tożsamość narodowa

a. odczuwanie więzi i podobieństwa z pozostałymi członkami narodu

b. poczucie odrębności od innych narodów

c. przekształcanie tożsamości narodowej

– asymilacja – proces przyjmowania przez mniejszość narodową kultury dominującej grupy narodowej

– natywizacja – proces odradzania najważniejszych elementów własnej tożsamości narodowej (odrodzenie narodowe)

6. Kształtowanie się narodów europejskich

a. dwie drogi przekształcania się wspólnot etnicznych w narody

od państwa do narodu

od narodu do państwa

b. dwa rodzaje narodów:

stare polityczne

nowe etniczno-kulturowe