3. 6. Polityka narodowościowa państw

1. Przyczyny zróżnicowania narodowościowego współczesnych państw

a. zróżnicowanie spowodowane procesem powstawania państw – różnice regionalne w narodach.

b. przesunięcia granic – mniejszości narodowe (grupy etniczne)

c. napływ imigrantów

2. Procesy, którym podlegają imigranci w nowym dla siebie środowisku

a. asymilacja – stopniowe przystosowywanie i upodabnianie

b. akulturacja – oddziaływanie wzajemne odmiennych kultur

  

3. Akty prawa międzynarodowego regulujące sytuację mniejszości narodowych

a. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (ONZ

b. Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych (Rada Europy) 

4. Modele polityki narodowościowej

a. polityka asymilacyjna (unifikacyjna)

– dążenie do zupełnego zatarcia różnic

– celem jest osiągnięcie społeczeństwa w pełni jednolitego

b. polityka integracyjna (równościowa)

– akceptacja dla występowania takich różnic, które nie wpływają na życie społeczne

– państwo nie wspiera działań mniejszości na rzecz zachowania tożsamości narodowej

– państwo wspiera instytucje ułatwiające asymilację

c. polityka wielokulturowości (pluralistyczna)

– polega na zgodnym współżyciu różnych grup etnicznych i kulturowych

– państwo wspiera działania na rzecz zachowania tożsamości i odrębności

5. Zróżnicowanie polityki migracyjnej krajów Unii Europejskiej