4. 1. Kultura współczesnego świata

 

1. Pojęcie kultury

a. pierwotnie oznaczała uprawę roli

b. obecnie pod pojęciem kultury rozumiemy materialnego i duchowego dorobku społeczeństwa

c. rodzaje kultury

– materialna – działania i wytwory związane z zaspokajaniem potrzeb biologicznych

– duchowa – zachowania i wytwory służące zaspokajaniu potrzeb estetycznych, poznawczych

– społeczna – dotyczy norm, wartości i zwyczajów

– osobista – ogół zachowań, poglądów i postaw typowych dla danej jednostki

 

2. Kultura symboliczna

a. kultura symboliczna to sfera wartości, czynności i przeżyć autotelicznych

– stanowi cel sam w sobie

– nie ma znaczenia praktycznego i nie służy do zaspokajania potrzeb biologicznych i materialnych

b. typy kultury symbolicznej:

– kultura wysoka (elitarna)

– kultura popularna (masowa)

– kultura ludowa (folklor)

 

3. Kultura narodowa

a. wg Antoniny Kłosowskiej kultura narodowa to zespół działań, norm, wartości i symboli, które dany naród uważa za własne ze względu na ich związek ze wspólną tradycją i wspólnymi doświadczeniami historycznymi

b. kultura danego narodu zależy od takich czynników jak: tradycja, poziom rozwoju gospodarczego, ustrój polityczny, polityka kulturalna państwa.