3. 1. Demokracja – zasady i procedury

1. Demokracja – forma ustroju państwa, w której władzę sprawują jego obywatele bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranych przedstawicieli.

2. Wartości współczesnej demokracji

a. wolność

 wolność pozytywna –  prawo do podejmowana nieskrępowanych decyzji

  wolność negatywna –  brak narzuconych ograniczeń

b. równość

– równość wobec prawa

– równość szans

c. sprawiedliwość

– sprawiedliwość formalna – przestrzeganie prawa przez rządzonych i rządzących

– sprawiedliwość materialna

wyrównawcza (komutatywna) 

rozdzielcza (dystrybucyjna)

3. Zasady współczesnej demokracji

a. zasada konstytucjonalizmu – zasady funkcjonowania państwa reguluje konstytucja jako najwyższy akt prawny

b. zasada pluralizmu – polega na akceptacji wielości poglądów oraz swobody i różnorodności organizacji

  pluralizm polityczny

  pluralizm społeczny

  pluralizm ekonomiczny

  pluralizm ideowy

c. zasada suwerenności narodu – naród jest najwyższą władzą w państwie

d. zasada państwa prawa (praworządności) – kompetencje organów władzy określone są przez prawo

e. zasada podziału władzy – władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza wykonywane są przez odrębne i niezależne organy

f. zasada poszanowania praw mniejszości – większość nie może ograniczać praw mniejszości

g. zasada reprezentacji – naród sprawuje władzę przez swoich reprezentantów