1. 6. Formy realizacji demokracji

 

1. Formy demokracji bezpośredniej

a. referendum – podejmowanie decyzji bezpośrednio przez obywateli w drodze powszechnego głosowania

– obligatoryjne lub fakultatywne

– rozstrzygające lub konsultacyjne

– ogólnopaństwowe lub lokalne

b. plebiscyt – powszechne głosowanie mieszkańców danego terytorium w sprawie jego przynależności

c. inicjatywa ludowa – prawo zgłoszenia inicjatywy ustawodawczej przez określoną liczbę obywateli

d. weto ludowe –  abrogacyjne (uchylające)

e. zgromadzenie ludowe

 

2. Demokracja pośrednia

a. przebieg wyborów reguluje Kodeks wyborczy

b. prawo wyborcze 

  czynne prawo wyborcze –  udział w głosowaniu

  bierne prawo wyborcze –  kandydowanie

c. cztery podstawowe zasady demokratycznego prawa wyborczego

– zasad powszechności

– zasada równości

– zasada bezpośredniości

– zasada tajności głosowania