1. 7. Patologie życia publicznego

 

1. Współczesne zagrożenia demokracji

a. dyktatura większości – nadużywanie procedur demokratycznych w celu ograniczenia praw mniejszości 

b. opór społeczny w przypadku narzucania demokracji siłą

c. anarchizacja życia publicznego

d. radykalizacja nastrojów na skutek problemów ekonomicznych

2. Współczesne patologie życia publicznego

a. alienacja władzy –  zjawisko postępującego izolowania się władzy od społeczeństwa

b. biurokratyzacja władzy – podporządkowanie coraz większej sfery życia społecznego przepisom i procedurom prawnym.

c. partykularyzm – kierowanie się interesem swojego środowiska (np. społecznego lub terytorialnego)

d. korupcja – wykorzystywanie funkcji publicznej w celu bezprawnego uzyskiwania korzyści

e. demagogia – pozyskiwanie poparcia politycznego przez składanie nierealnych obietnic

f. nepotyzm – faworyzowaniu członków własnej rodziny przy rozdziale dóbr

g. klientelizm – kształtowanie układu nieformalnej zależności, polegającej na roztaczaniu opieki przez decydentów politycznych nad osobami w zamian za poparcie polityczne

 

3. Zjawiska patologiczne mogą doprowadzić do przekształcenia się państwa demokratycznego w państwo autokratyczne, autorytarne lub totalitarne