2. 2. Funkcje państwa i legitymizacja władzy

 

1. Naród a państwo

a. naród to społeczność opierająca się na wspólnocie kulturowej

b. państwo to społeczność polityczno-administracyjna

c. państwo w historii występowało jako ważny czynnik narodowotwórczy

d. naród występował w roli państwotwórczej

 

2. Funkcje państwa

a. funkcja wewnętrzna

– prawodawcza

– porządkowa

– administracyjna

– gospodarczo-organizatorska

– socjalna

– kulturalna

 

b. funkcja zewnętrzna

– zabezpieczanie interesów państwa na arenie międzynarodowej

– zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego

c. funkcje państwa ze względu na cele działania

– adaptacyjna – polega na przystosowywaniu do zmian cywilizacyjnych

– regulacyjna – polega na wpływaniu na procesy społeczne

– innowacyjna – polega na inicjowaniu nowych procesów społecznych

3. Legitymizacja władzy

a. władza państwowa to zdolność do kierowania społeczeństwem znajdującym się w granicach państwa poprzez wydawanie i narzucanie decyzji

b. legitymizacja władzy – uprawomocnienie władzy oparte na społecznej akceptacji, powszechne przekonanie, że sprawowanie władzy przez określone podmioty jest zasadne, usprawiedliwione

c. typy legitymizacji władzy:

– legitymizacja tradycyjna – opiera się na przekonaniu lub tradycji, że sprawowanie władzy przez daną osobę jest słuszne

– legitymizacja charyzmatyczna – opiera się na przekonaniu, że rządzący posiada wyjątkowe cechy, predysponującego go do sprawowania władzy

– legitymizacja legalna – opiera się na obowiązujących w państwie przepisach prawnych