3. 3. Partie polityczne w Polsce

 

1. Działalność partii politycznych w Polsce regulują

a. Konstytucja RP z 1997 r. (Artykuł 13)

b. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

– ewidencje partii politycznych prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie

– rejestracji dokonuje się na podstawie statutu - ustawa wymaga zgodności statutu z polskim prawem i zasadami demokracji

– główne źródła finansowania: składki członkowskie, dochody z majątku, darowizny, spadki oraz subwencje z budżetu

2. Etapy rozwoju systemu partyjnego Rzeczypospolitej Polskiej

a. do 1989 r. w Polsce panował system partii hegemonicznej (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza oraz Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne)

b. wprowadzenie pluralizmu politycznego w 1989 r.

c. etap systemu rozbicia partyjnego

– w wyborach parlamentarnych uczestniczyło kilkadziesiąt komitetów wyborczych

– 29 komitetów zdołało wprowadzić swoich przedstawicieli do sejmu

– koalicja rządowa rządu Jana Olszewskiego składała się z 4 partii politycznych

d. reformy systemu wyborczego

– wprowadzenie progów wyborczych – 5% dla partii i 8% dla koalicji

– wybór metody D'Hondta przeliczania głosów na mandaty 

– przy rejestracji partii politycznej wprowadzono wymóg uzyskania poparcia 1000 obywateli (1997 r.)

e. wykształcenie się systemu wielopartyjnego w Polsce

3. Marketing polityczny

a. marketing polityczny to zespół metod, technik i praktyk, które mają na celu pozyskania poparcia obywateli dla określonej partii politycznej

b. kampania pozytywna – kreowanie pozytywnego wizerunku własnej partii politycznej

c. kampania negatywna – zmierza do zdyskredytowania przeciwników politycznych

d. populizm polityczny – praktyka polegająca na odwoływaniu się do idei i woli ludu