2. 2. Feudalizm w średniowieczu

 

1. Feudalizm – system polityczno-prawny, charakteryzujących się rozdrobnieniem władzy, funkcjonującej na podstawie więzi lennych między seniorami a ich wasalami

2.  Stosunek lenny

a. zachodził między seniorami a wasalami

a. umowa lenna

– określała obowiązki i prawa zarówno seniora jak i wasala

– senior zapewniał bezpieczeństwo, opiekę i oddawał ziemię w lenno

– wasal zobowiązany był do wierności, pomocy wojskowej, rady, zasiadania w sądach, okolicznościowych świadczeń materialnych

d. drabina feudalna

– najwyższy senior – suzeren

– zasada „wasal mojego wasala nie jest moim wasalem”

e. immunitet – przywilej zwalniający osoby lub określone terytoria:

– ze świadczeń materialnych – immunitet ekonomiczny

– spod jurysdykcji władcy – immunitet sądowy

 

3.  Poddaństwo chłopów

a. stosunek poddańczy – stosunek między właścicielem ziemskim a ludnością chłopską

b. chłop pozbawiony prawa własności do posiadanej ziemi – w zamian za prawo do użytkowania uiszczał rentę feudalną

c. formy poddaństwa chłopów

– gruntowe

– sądowe

– osobiste

d. formy renty feudalnej:

– odrobkowa – pańszczyzna

– pieniężna – czynsz

– w naturze – część płodów rolnych

 

4. Wykształcenie się stanów społecznych

a. stan - zamknięta grupa społeczeństwa feudalnego o wyodrębnionej pozycji społeczno-prawnej

– przynależność do stanu wynikała z urodzenia

– każdy stan miał odrębny status prawny

– każdy stan podlegał odrębnemu sądownictwu stanowemu

b. cztery stany społeczeństwa feudalnego

– duchowny

– rycerski – później przekształcił się w szlachecki

– mieszczański

– kmiecy