1. 4. Rodzina jako grupa społeczna

1. Małżeństwo i rodzina

a. małżeństwo jest to trwały, równoprawny związek mężczyzny i kobiety, powstający w sposób uregulowany normami prawnymi oraz powodujący określone nimi skutki

b. rodzina jest podstawową i najistotniejszą formą życia społecznego opartą na więzi emocjonalnej i związkach pokrewieństwa

2. Historyczny rozwój rodziny – model rodziny w:

a. epoce preindustrialnej

b. epoce industrialnej

c. epoce postindustrialnej

3. Cechy rodziny jako grupy społecznej

a. niewielka liczebność – rodzina nuklearna – grupa mała

b. opiera się na silnych więzach emocjonalnych – grupa pierwotna

c. ma charakter wspólnotowy

d. jej członkowie utrzymują bezpośrednie i ciągłe kontakty

e. w ramach rodziny funkcjonują zróżnicowane role społeczne

f. charakteryzuje się trwałością i stałym składem

4. Modele rodziny

a. klasyfikacja ze względu na typ małżeństwa

– monogamiczny

– poligamiczny

b. klasyfikacja ze względu na wielkość

– mała – nuklearna

– rodzina duża – krewniacza (rozszerzona i wielopokoleniowa)

c. klasyfikacja ze względu na podział władzy

– matriarchalna

– patriarchalna

– partnerska (egalitarna)

d. nowe formy związków

– konkubinat – związek nieformalny

– związki partnerskie – niebędący małżeństwem związek usankcjonowany prawnie

5. Funkcje rodziny

a. prokreacyjna – wydawanie na świat potomstwa

b. seksualna – społecznie akceptowana forma współżycia seksualnego

c. emocjonalna – wzajemne udzielanie sobie wsparcia emocjonalnego

d. ekonomiczna – zaspokajanie potrzeb materialnych

e. socjalizacyjna – wychowanie potomstwa

f. kulturowa – przekazywanie młodemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego

e. stratyfikacyjna – nadawanie potomstwu pozycji społecznej

g. opiekuńczo-zabezpieczająca – opieka nad dziećmi lub osobami starszymi

h. integracyjno-kontrolna – nadzór nad postępowaniem jej członków

6. Przejawy kryzysu współczesnej rodziny

a. wzrost liczby rozwodów

b. spadek liczby zawieranych małżeństw

c. spadek dzietności

d. zanik tradycyjnych funkcji rodziny