odrodzenie/renesans - przypadający na schyłek XV wieku, na XVI i początek XVII w. okres wszechstronnego rozwoju nauki, kultury i sztuki, dokonujący się w znacznej mierze pod wpływem tendencji nawracania  do dorobku kultury klasycznej; odrodzenie przeciwstawiało średniowiecznej teologii i scholastyce swobodę myśli i racjonalizm oraz wszechstronne zainteresowanie sprawami człowieka (humanizm), problemami piękna i harmonii; sztuka odrodzenia rozwijała się pod silnym wpływem sztuki starożytnej Grecji i cechowała się dążeniem do harmonii i prostoty form; w architekturze dominowały budowle centralne i  nowożytny typ pałacu, w malarstwie wzrosło zainteresowanie tematyką świecką i motywami mitologicznymi, rozpowszechniła się technika olejna, wykorzystywano światłocień i perspektywę; rozwijała się rzeźba architektoniczna, pomnikowa i nagrobna.