Nowy Ład (z ang. New Deal) - program reform społeczno-gospodarczych wprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w latach 1933-1939 przez prezydenta Franklina Delano Roosevelta w celu przezwyciężenia skutków wielkiego kryzysu gospodarczego z lat 1929–1933; w ramach Nowego Ładu dążono do pobudzenia gospodarki przez zwiększenie siły nabywczej ludności i jednoczesny wzrost  cen - wprowadzono system opieki socjalnej dla robotników w postaci płacy minimalnej, ubezpieczeń oraz emerytur, przystąpiono do realizacji zakrojonych na wielką skalę robót publicznych, podniesiono rentowność rolnictwa przez zmniejszenie produkcji rolnej w zamian za odszkodowania dla rolników; związki zawodowe otrzymały większe uprawnienia, a przedsiębiorców nakłaniano do zawierania umów dotyczących warunków i czasu pracy w zamian za zamówienia publiczne.