getto (2) - getta hitlerowskie - getta tworzone przez władze hitlerowskie  w wydzielonej i ograniczonej części miasta, do których przymusowo przesiedlano ludność żydowską; były etapem przejściowym eksterminacji ludności żydowskiej - do jej nadzwyczaj wysokiej śmiertelności przyczyniały się choroby epidemiologiczne, będące skutkiem przeludnienia i złego stanu sanitarnego, oraz głód; w marcu 1942 r. Niemcy przystąpili do likwidacji gett, które polegało na wywożeniu Żydów do obozów śmierci i ich masowym mordowaniu; największe getta w okresie okupacji powstały w Warszawie i Łodzi.