Jahwe (Jehowa) - pierwotnie jedno z bóstw ugaryckich, którego kult został przejęty przez plemiona izraelskie; według Starego Testamentu imię Boga, który objawił się Mojżeszowi i na Górze Synaj zawarł przymierze z ludem Izraela, a następnie opiekował się nim w zamian za odrzucenie innych bogów i życie zgodne z przykazaniami, w ukształtowanym judaizmie imię Boga jedynego, uniwersalnego, który jest stwórcą i panem Wszechświata; w okresie kształtowania się państwa izraelskiego Jahwe stał się bogiem narodowym Żydów.