Grzegorz z Tours (538-594) - biskup i święty Kościoła katolickiego, historyk, kronikarz i hagiograf; pochodził z galo-rzymskiej rodziny arystokratycznej; od 573 r. do śmierci był biskupem w Tours; był autorem składającego się z 10 ksiąg dzieła Historia Francorum, zawierającego dzieje Franków do 591 roku.