Mill John Stuart (1806-1873) – angielski filozof, logik i ekonomista; w latach 1865-68 zasiadał w parlamenciei, jako skrajny liberał, występował za przyznaniem prawa wyborczego dla kobiet; John Stuart Mill był twórcą angielskiego empiryzmu i angielskiej wersji pozytywizmu; w dziele O wolności tezę, że wolność jednostki jest konieczna dla ekonomicznej sprawności państwa, zastąpił tezą o wolności jednostki jako wartości samej w sobie i przejawu dojrzałości społeczeństwa; do najważniejszych dzieł Milla należą: System logiki, Zasady ekonomii politycznej, Utylitaryzm.