Mikołaj Trąba (ok. 1358-1422) - polski duchowny oraz wybitny dyplomata i doradca Władysława Jagiełły - w latach 1403-1412 sprawował urząd podkanclerzego koronnego; od 1412 r. był arcybiskupem gnieźnieńskim, a w 1417 r. został pierwszym prymasem Polski; w 1415 r. stał na czele polskiej delegacji na sobór w Konstancji; w 1420 r. wydał statuty synodalne, zwane od jego nazwiska staturami Trąby.