sądy kapturowe - nadzwyczajne sądy w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, które były powoływane przez sejmiki kapturowe na czas bezkrólewia w związku z tym, że po śmierci władcy swoją działalność zawieszały wszystkie sądy zwykłe, wyrokujące w imieniu władcy; sądy kapturowe sądziły kolegialnie i w trybie przyspieszonym w sprawach o przestępstwa przeciw porządkowi publicznemu, o przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej oraz w sprawach  o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu mienia i osób; wydane przez nie wyroki musiały być zatwierdzone przez nowego króla. 

 

do wyszukiwania